หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
การดำเนินการป้องกันทุจริต
การดำเนินการป้องกันทุจริต
 
 
มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตนารมณ์การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สุจริต โปร่งใส [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะประโยชน์ประจำปี2562 [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2