หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
การดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
การดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
วิสัยทัศน์
“ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง
ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม”
วัดคลองคู้ จ.พิจิตร
1.รางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี 2551
2.รางวัล อปท.ดีเด่นด้านอาหารปลอดภัย 2549
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
ยินดีให้บริการประชาชน ด้วยความเต็มใจ
นายสมชาย จั่นแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าหลวง
อ.เมืองพิจิติร จ.พิจิตร 66000
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
อบต.ท่าหลวง จัดทำเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร กิจกรรม และรับฟังความเดือดร้อนจาก
ประชาชนในตำบล และเพื่อนำมาเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาตำบล ให้น่าอยู่ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุคสมัยที่เทคโนโยโลยีมีความก้าวหน้า และง่าย
ในการติดต่อ ระหว่างประชาชน กับ อบต.
นายสมชาย จั่นแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
1
2
3
4
5
 


โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 10 


กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จ [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 10 


างสาววราภรณ์ จั่นแก้ว รองนายกองการบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ให้ร่วมประชุมคณะกรรมการ [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 7 


นางสาววราภรณ์ จั่นแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการ [ 10 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 12 


โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 111 [ 3 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 10 


เจ้าหน้าที่ พนักงาน จิตอาสา นำอุปกรณ์เครื่องมือมาพัฒนา ที่บริเวณคลองข้าวตอก อาคา [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 18 


พ.ต.ท.บุญเลิศ ศรีนวล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงเข้าร่วมประชุม เรื่องกา [ 26 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 19 


นางสาว วราภรณ์ จั่นแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เข้าร่วมประชุมหารือ [ 4 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 16 


นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนร [ 1 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 11 


พ.ต.ท.บุญเลิศ ศรีนวล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เข้าร่วมประชุมการแก้ไข [ 30 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 17 


นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ [ 29 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 13 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวัน [ 24 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 27 


นางสาว วราพร จั่นแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เข้าร่วมประชุมติดดามกา [ 20 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 18 


นาย สมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษา [ 13 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 13 


นางสาว วรภรณ์ จั่นแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ที่ห้องประชุมหลวงพ่อ [ 10 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 13 


กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ณ คลองข้าวตอก ตำบลดงกลาง อำเภอเ [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 9 


นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พร้อมเลขานุการนายกองค์การบริ [ 2 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 14 


พ.ต.ท.บุญเลิศ ศรีนวล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เป็นประธานเปิดโครงการ [ 2 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 11 


นายสมชาย จั่นแก้ว นายกอบต.ท่าหลวง พร้อมเลขานุการนายกอบต.ท่าหลวง เข้าร่วมประชุมเ [ 2 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 63 


นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พร้อมเลขานุการนายกองค์การบริ [ 2 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
 
 
 


 
 
พจ 0023.2/ว 9184 ลว. 17 ส.ค. 65 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึ  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
พจ 0023.4/ว 3214 ลว 17 สิงหาคม 2 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพั  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
พจ 0023.2/ว 9142 ลว. 17 ส.ค. 65 สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3204 ลว 16/ส.ค./65 เชิญประชุมประเมินการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ถนนสวย อปท.น่าอยู่ จ.พิจิตร  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
พจ 0023.4/ว 9092 แจ้งมติที่ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ [ แนบ1 ]  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
พจ 0023.4/ว 3198 การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้เเก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นนิติบุคคล  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ 9089 ลว 16/ส.ค./65 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 002  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
พจ0023.5/ว 3195 ลว 16 ส.ค. 65 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปฯสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
พจ0023.5/ว 253 ลว 15 ส.ค. 65 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบอำนวยการ (กรม)(พจ0023.5/  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
พจ0023.5/ว 3179 ลว 15 ส.ค. 65 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552
 
นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ลงพื้นที่ดูล่องระบายน้ำ ม.1 [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงลงพื้นที่ดูการนำถนนที่รื้อ ออก [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ลงพื้นที่ดูการรื้อถอนถนนที่ชำ [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุน ปรับปรุง/ซ่อมแซม และสร้างที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนยา [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
ขอเชิญชวนทอดผ้าป่าไม้ผล รวมพลคน โคก หนอง นา ชาละวัน วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกส [ 17 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ เ [ 17 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ช [ 17 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ด [ 17 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
นาย สมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร [ 17 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภั [ 16 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ลงดูพื้นที่ก่อสร้างถนนหมู่ 2 [ 15 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
นายพิรัตน์ ฉ่ำฟ้า ปลัด อบต.ท่าหลวง ร่วม สุ่มตรวจสอบความปลอดภัยอาคารเอกชน 9 ประเภ [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ข้าวหอมท่าหลวง

 
ทต.เนินมะกอก ร่วมตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการเพื่อค [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหลวง นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ลงพื้นที่ดูล่องระบายน้ำ ม.1 [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.เนินปอ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลเนินป [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าหลวง นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงลงพื้นที่ดูการนำถนนที่รื้อ ออก [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.บางไผ่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลบางไผ่ได้จัดกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงวัยบางไผ [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหลวง นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ลงพื้นที่ดูการรื้อถอนถนนที่ชำ [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่าหลวง ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุน ปรับปรุง/ซ่อมแซม และสร้างที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนยา [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าหลวง ขอเชิญชวนทอดผ้าป่าไม้ผล รวมพลคน โคก หนอง นา ชาละวัน วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.ตะพานหิน วันที่ 18ส.ค.65 เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง ออกปฎิบัติงาน [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
สอบถามเรื่องต้นไม้ค่ะ (22 มี.ค. 2565)    อ่าน 76  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าริมถนน หมู่ 2 ซ.บึงตะโกนรีสอร์ท (2 มี.ค. 2565)    อ่าน 52  ตอบ 1  
       
 
 
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
วัดบึงตะโกน
 
 
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 7 กศ. มท 0816.5/ว2517  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2483  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน กศ. มท 0816.5/ว2523 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2510  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ตรวจสอบรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2526  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2505  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2522 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
โครงการสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานท้องถิ่นของผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.1/ว2502  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง [แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง] (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2516 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2511 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2506  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การเตรียมการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2508 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2507  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว2462  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2495  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2501  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2496  [ 16 ส.ค. 2565 ]
   
  คุณคิดว่าการให้บริการของ อบต. เป็นอย่างไร
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
 
E-Service
 
คำขอ
น้ำอุปโภค
คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้ารายทาง
สาธารณะ
คำร้อง
ขอตัดกิ่งไม้
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-201-7342
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 0-5661-5122 โทรสาร : 0-5661-5122
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 5,836,761 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10