หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
วิสัยทัศน์
“ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง
ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม”
วัดคลองคู้ จ.พิจิตร
1.รางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี 2551
2.รางวัล อปท.ดีเด่นด้านอาหารปลอดภัย 2549
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
ยินดีให้บริการประชาชน ด้วยความเต็มใจ
นายพิรัตน์ ฉ่ำฟ้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าหลวง
อ.เมืองพิจิติร จ.พิจิตร 66000
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
อบต.ท่าหลวง จัดทำเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร กิจกรรม และรับฟังความเดือดร้อนจาก
ประชาชนในตำบล และเพื่อนำมาเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาตำบล ให้น่าอยู่ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุคสมัยที่เทคโนโยโลยีมีความก้าวหน้า และง่าย
ในการติดต่อ ระหว่างประชาชน กับ อบต.
นายพิรัตน์ ฉ่ำฟ้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
 
(พจ0023.5/ว 7122 ลว 24 มิ.ย.64) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร(ด้วยกระดาษ เ  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2557 ลว 24 มิ.ย.64 แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลางรายก  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
(พจ0023.1/ว7080)(ลง 24 มิ.ย.64) งดการจัดงานประเพณีแข่งเรือยามชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว 2544 แนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกซ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง (ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2539 ลว 23 มิ.ย.64 การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ (พจ 0023.3/ว 253  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2538 ลว 23 มิ.ย.64 การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการ  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว2536 ลว 23 มิ.ย. 64 การรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 255  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว2534 ลว 23 มิ.ย. 64 ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งส [ แนบ1 ]  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
(พจ0023.5/ว2520 ลว 22 มิ.ย.64) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 375 ลว 22 มิ.ย.64 เชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเ  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552
 
พิจิตรพร้อม ช่องทางการลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดพิจิตร [ 4 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 35 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห [ 4 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 17 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว บริเวณวั [ 28 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
จัดกิจกรรมโครงการ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ บริเวณหนองบึงกลาง ม.๕ ต.ท่ [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต [ 21 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
อบต.ท่าหลวง ได้เตรียมความพร้อม สถานที่กักตัว(Local Quarantine) ในพื้นที่องค์กรปก [ 19 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินเพื่อจัดชุดธารน้ำใจไปมอบให้กับป [ 19 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
แจ้งประชาสัมพันธ์การสนับสนุนขุดเจาะบ่อน้ำตื่นและเป่าล้างบ่อบาดาล [ 17 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
มาตรการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ [ 13 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
การรับฟังความคิดเห็นหลักการของร่างพระราชบัญญัติการจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยาย [ 13 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่ง มาตรา 20 ตร [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
การขยายระยะเวลาการส่งประกวดคลิปวิดีโอ บ้านเมืองสุจริต [ 30 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 38 
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14- 15/2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 29 
 
ข้าวหอมท่าหลวง

 
ทต.สำนักขุนเณร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำลงคลองบุษบงค์ ม.2 บ้านไทรย้อย บริเ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ดงกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสา [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ดงกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสา [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.สำนักขุนเณร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำลงคลองบุษบงค์ ม.2 บ้านไทรย้อย บริเ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บางไผ่ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (สวนหย่อม/สวนสาธารณะ) อบต.บางไผ่ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทม.พิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตรอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาฉีดวัคซีน [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 27 
ทต.กำแพงดิน ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองประปา โดยว [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.กำแพงดิน ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบแผนที่ภ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.กำแพงดิน ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โดยวิธี [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.กำแพงดิน ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยวิธีการเฉพาะ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
ขอถังขยะตั้งหน้าบ้านค่ะ (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 50  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องขอถังขยะ (9 มิ.ย. 2564)    อ่าน 2831  ตอบ 6  
       
 
 
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
วัดบึงตะโกน
 
 
 
การส่งเสริมและยกระดับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1330 [แบบรายงาน] [เอกสารแนบท้าย]  [ 24 มิ.ย. 2564 ]
โครงการเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1333  [ 24 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง กสธ. มท 0819.2/ว1306  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) กศ. มท 0816.3/ว1323  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet ด่วนมาก กสว. มท 0820.3/ว1317  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว1307  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1324  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
   
  คุณคิดว่าการให้บริการของ อบต. เป็นอย่างไร
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-615-122
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 0-5661-5122 โทรสาร : 0-5661-5122
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 3,765,245 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10