วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 


 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล  
 

เทศบาลตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ในสังกัดกองคลัง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒-๔/๕ จำนวน ๑ อัตรา ผู้ใดมีความประสงค์ขอขอโอน(ย้าย)และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ส่งคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนประวัติ หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชาและหนังสือรับรองความประพฤติมายังเทศบาลตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอน (ย้าย) ต่อไป และสามารถติดต่อได้ที่ งานเจ้าหน้าที่ โทร. ๐๕๖-๖๘๓๒๐๐ ต่อ ๑๐๓

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มี.ค. 2554 เวลา 13.19 น. โดย คุณ ณรงค์ศักดิ์ เหล็กสิงห์

ผู้เข้าชม 1262 ท่าน