วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 
โครงการศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน [ 15 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 50 


กิจกรรม"ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 49 


พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี [ 17 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 46 


กิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษาและร่วมจุด [ 17 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 29 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติม [ 25 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 69 


เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552